W jakiej sytuacji należy wystawić opinię orzeczniczą?

W przypadku orzekania związanego z medycyną pracy osobami uprawnionymi do orzekania są lekarze medycyny pracy oraz lekarze innych specjalizacji spełniający dodatkowe wymagania kwalifikacyjne wymienione w Kodeksie Pracy. Orzeczenia zawsze powinny być wydawane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, przepisami prawa i etyką lekarską.

Co bada lekarz medycyny pracy?

Lekarz medycyny pracy nie tylko ocenia stan zdrowia pacjenta i wydaje na ten temat opinię orzeczniczą. Dodatkowo powinien on wykrywać zagrożenia zdrowotne, które mogą być powiązane z danym stanowiskiem pracy. Lekarz medycyny pracy poza przeprowadzaniem wywiadu z pacjentem i wykonaniem podstawowych badań najczęściej kieruje go dodatkowo do specjalistów, np. okulisty, laryngologa, psychologa itp. Po zebraniu kompletu wyników wystawia on zaświadczenie o zdolności do wykonywania zawodu i braku przeciwwskazań, lub też zakazuje pracy na danym stanowisku.

Kiedy potrzebna jest opinia orzecznicza?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami opinia orzecznicza lekarza medycyny pracy jest potrzebna w kilku sytuacjach. Pracownik musi wybrać się na badania zawsze przed rozpoczęciem nowej pracy, a także przy zmianie stanowiska na takie o innym charakterze. Badania pracownicze są ważne przez określony czas. Pracownik musi więc uzyskać pozytywną opinię od lekarza medycyny pracy przed zakończeniem terminu ważności poprzedniego zaświadczenia. Orzeczenie lekarza medycyny pracy jest wymagane również wtedy, gdy pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni.

Opinia orzecznicza jest również wymagana przez ZUS w przypadku, gdy pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub w czasie pracy. Orzeczenie zawiera wtedy stopień niezdolności do pracy oraz czas, w jakim pracownik nie może wrócić do wykonywania swoich obowiązków. W przypadku powstania niepełnosprawności, lekarz orzeka możliwość lub niemożność wykonywania dalszej pracy na tym samym (lub innym) stanowisku, bądź możliwość przekwalifikowania się pracownika.

W jakiej sytuacji należy wystawić opinię orzeczniczą?