Jakie badania muszą przejść osoby starające się o pozwolenie o broń?

Broń tylko do konkretnych celów.

W Polsce można otrzymać pozwolenie na broń tylko do konkretnych celów. Ustawa wymienia ich osiem: ochrony osobistej, ochrony osób i mienia, łowieckich, sportowych, rekonstrukcji historycznych, kolekcjonerskich, pamiątkowych i szkoleniowych. Aby otrzymać broń do ochrony osobistej, musimy wykazać stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie zdrowia, życia, lub mienia. Nie jest łatwo otrzymać pozwolenie, w takim wypadku. Najprościej jest ubiegać się o pozwolenie na broń do celów sportowych. Musimy wówczas zostać członkiem klubu strzeleckiego, uzyskać patent strzeleckiego i licencję strzelecką, uprawniającą do ubiegania się o pozwolenie.

Badania lekarskie i psychologiczne.

Jeśli staramy się o pozwolenie na broń, musimy poddać się badaniom lekarskim i psychologicznym. Badanie lekarskie obejmuje ogólną ocenę stanu zdrowia, układu nerwowego, stanu psychicznego, narządu wzroku, słuchu i równowagi oraz sprawności układu ruchu. Lekarz, który przeprowadza badanie np. Janusz Kaliski prowadzący Gabinet lekarski i medycyny pracy, kieruje nas na badania psychiatryczne i okulistyczne. Może również zlecić inne badania specjalistyczne lub pomocnicze. Badanie psychologiczne określa poziom rozwoju intelektualnego i opis osobowości, uwzględniając zachowania w trudnych sytuacjach i poziom dojrzałości społecznej. Badanie lekarskie i psychologiczne dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń są odpłatne. Powtarza się je co 5 lat.

Test strzelecki.

Jeśli występujemy z podaniem o wydanie pozwolenia na broń, musimy zdać egzamin przed komisją powołaną przez komendę wojewódzką ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej zdajemy test z przepisów ustawy o broni i amunicji; rozporządzeń, przepisów kodeksu karnego w zakresie przestępstw związanych z bronią. Musimy odpowiedzieć na 10 pytań. W przypadku starania się o pozwolenie na broń do celów sportowych pytania mogą być zadane ustnie. Po zaliczeniu teorii przystępujemy do części praktycznej.

Część praktyczna sprawdzianu.

W części praktycznej sprawdza się: przestrzeganie regulaminu strzelnicy, umiejętność zabezpieczania i odbezpieczania oraz rozkładania i składania broni, a także ładowania i rozładowywania amunicji. Komisja ocenia także nasze postępowanie w przypadku niesprawności broni. Następnie jest przeprowadzany sprawdzian strzelecki, z którego wyłączone są osoby ubiegające się o pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych oraz na posiadanie kuszy. Stawka za egzamin w przypadku ubiegania się o pozwolenie na broń do celów ochrony osobistej lub do celów sportowych wynosi 400 zł. Jeśli nie zaliczymy egzaminu za pierwszym podejściem, mamy dodatkowy egzamin — poprawkowy, który kosztuje połowę, czyli 200 zł.

Wniosek do komendy wojewódzkiej policji

Niezależnie od tego, czy występujemy o pozwolenie na broń do celów sportowych, czy innych, musimy złożyć wniosek do komendy wojewódzkiej policji. Zajmują się tym wydziały postępowań administracyjnych. Wzór formularza znajdziemy na stronie internetowej odpowiedniej komendy. Do wniosku musimy dołączyć orzeczenie lekarskie i psychologiczne potwierdzające, że możemy dysponować bronią i nie jesteśmy wykluczeni z ubiegania się na mocy ustawy. Orzeczenie wydaje upoważniony lekarz i psycholog, ale nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku. W komendzie wojewódzkiej musimy wnieść dwie opłaty: 242 zł za decyzję administracyjną wydającą pozwolenie na broń i 17 zł opłaty skarbowej za wydanie jednego zaświadczenia uprawniającego do zakupu broni.

Jakie badania muszą przejść osoby starające się o pozwolenie o broń?